Regulamin działalności samorządu młodzieży

§ 1
1. Regulamin Działalności Samorządu Młodzieży opracowano na podstawie ustawy "Prawo oświatowe" i Statutu Bursy.
2. Samorząd tworzą wszyscy mieszkańcy Bursy.
3. Ogół mieszkańców Bursy reprezentuje Rada Młodzieży.

§ 2
1. Kadencja Rady Młodzieży trwa jeden rok szkolny.
2. W skład Rady Młodzieży wchodzą:
a) przewodniczący Rady Młodzieży
b) zastępca przewodniczącego Rady Młodzieży
c) sekretarz
d) przedstawiciele Rady Młodzieży, będący reprezentantami każdej grupy wychowawczej (osoby chętne do współpracy).
3. Przewodniczący Rady Młodzieży ma obowiązek:
a) przygotowania oraz prowadzenia zebrań Rady Młodzieży,
b) powiadomienia wszystkich członków Rady Młodzieży o    
       terminie zebrania,
c) inicjowania spotkań ze wszystkimi mieszkańcami Bursy,
d) reprezentowania Samorządu Młodzieży Bursy na zewnątrz.
4. Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
5. Sekretarz Rady Młodzieży prowadzi dokumentację działalności Rady Młodzieży a w szczególności protokoły z zebrań Rady Młodzieży.


§ 3
1. Skład Rady Młodzieży wybierany jest corocznie w październiku.
2. Wybory Rady Młodzieży są powszechne.
3. W wyborach z czynnym lub biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy wychowankowie.
4. Każda grupa wychowawcza wybiera swojego reprezentanta do Rady Młodzieży (za zgodą danej osoby).
5. Przedstawiciele grup automatycznie  wchodzą w skład Rady Młodzieży Bursy, nie podlegają kolejnym głosowaniom.
6. Chętni do pracy w Radzie Młodzieży sami zgłaszają swoje
kandydatury lub zgłaszani są przez innych wychowanków u Opiekunów Samorządu minimum 2 tygodnie przed planowanymi wyborami.
7. Kandydat, w stosunku do którego zastosowano karę w Bursie nie może kandydować do Rady Młodzieży ani pełnić w niej jakiejkolwiek funkcji.
8. Kandydaci mogą przeprowadzać na terenie Bursy swoją kampanię wyborczą:
a) podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady
„fair play”: nie wolno  przekupywać ani zmuszać wyborców do oddania głosu niezgodnie z jego zamiarami,
b) wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata     a nie przeciw innemu kandydatowi,
c) za kampanie poszczególnych kandydatów są    
    odpowiedzialni oni sami lub ich komitety wyborcze
   (np. grupa wychowawcza),
d) kampania trwa do dnia wyborów.
6. Nad przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza w każdym budynku, złożona z  przedstawicieli mieszkańców z poszczególnych budynków „A”, „B” i „D”.
7. Zadaniem Komisji Wyborczej jest:
a)   przygotowanie kart do głosowania,
b)   zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur,
c)   przeprowadzenie tajnego głosowania,
d)   zabezpieczenie kart do głosowania,
e)   oficjalne ogłoszenie wyników wyborów w czasie Imprezy Integracyjnej,
f)   sporządzenie protokołu głosowania.
8. Głosowanie odbywa się na przygotowanych wcześniej przez Komisję kartach zawierających pełną, aktualną listę kandydatów.
9. Głos ważny to taki, który zawiera jedno zaznaczone nazwisko (znak X przy wybranym nazwisku) spośród wszystkich kandydatów wymienionych na karcie.
10. W skład Rady Młodzieży wchodzą osoby, które  uzyskały największą liczbę głosów; funkcję przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarzy przydziela się według ilości uzyskanych głosów.
11. W przypadku, jeśli członek Rady Młodzieży nie wywiązuje się ze      
     swoich obowiązków lub rażąco narusza Statut Bursy -
          na wniosek Dyrektora Bursy, Rady Pedagogicznej oraz Rady Młodzieży   
          może dojść do jego odwołania. Odwołania dokonuje, po rozpatrzeniu  
          sprawy, Rada Młodzieży.
12. W przypadku rezygnacji członka Rady Młodzieży (rezygnacja musi być złożona na piśmie), Rada po przyjęciu rezygnacji powołuje na członka Rady osobę, która podczas wyborów uzyskała największą liczbę głosów, a  nie zakwalifikowała się do Rady. Następnie może tej osobie powierzyć funkcję pełnioną przez osobę, która zrezygnowała lub powołać na to stanowisko innego członka Rady a nowemu członkowi Rady zaproponować wolne stanowisko.

 

§ 4
1. Zebrania Rady Młodzieży odbywają się w miarę potrzeb.
2. W zebraniach Rady Młodzieży uczestniczy wychowawca będący Opiekunem Samorządu, mogą także uczestniczyć inni wychowawcy oraz zainteresowani mieszkańcy Bursy.
3. W zebraniach Samorządu może brać udział Dyrektor Bursy lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego  Rady Młodzieży.
4. Rada Młodzieży informuje o planowanym zebraniu wszystkich mieszkańców Bursy co najmniej tydzień przed zebraniem.
5. Zebrania Rady Młodzieży są protokołowane.

 

§ 5
1. Rada Młodzieży przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki,
     w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem opiekuńczo – wychowawczym i profilaktyki - z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania;
3) prawo do organizacji życia w bursie, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety bursy;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru wychowawcy bursy pełniącego rolę opiekuna samorządu.
2.  Samorząd współpracuje z Klubem Wolontariusza działającym w Bursie.
3. Samorząd powołuje młodzieżowych liderów bezpieczeństwa cyfrowego w Bursie.

 

§ 6
1. Do kompetencji Samorządu Młodzieży należy:
   a) uchwalanie Regulaminu Działalności Samorządu Bursy,
b) opracowanie programu swojej działalności na dany rok szkolny,
c) opiniowanie wniosku dyrektora Bursy o skreślenie ucznia
z listy mieszkańców Bursy,
d) przedstawienie sprawozdania ze swojej działalności dwa razy w roku na zebraniu Rady Pedagogicznej.
e) udział w organizacji życia mieszkańców w Bursie,
f) rozwijanie własnych zainteresowań,
g) redagowanie i wydawanie gazetki bursy,
h) organizowaniu imprez kulturalnych oświatowych oraz sportowych na terenie placówki w porozumieniu z dyrektorem placówki.

 

§ 7
1. Opiekunem Samorządu jest nauczyciel wskazany przez Samorząd lub powołany przez Dyrektora Bursy.
2. Rolą opiekunów jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz motywowanie wychowanków do samodzielnej działalności na rzecz społeczności Bursy.