Prawa i obowiązki wychowanka Bursy

/§ 24 - 27 Statutu Bursy/

 

§ 24

1. Wychowanek ma prawo do:

 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w bursie zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do poszanowania prywatności oraz do ochrony i poszanowania godności osobistej;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo – wychowawczym, przyjaznej komunikacji,
 • swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia bursy, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych;
 • rozwijania zainteresowań i zdolności;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zachowania;
 • pomocy w nauce i innych osobistych trudnościach życiowych;
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, zawodowego i pomocy medycznej;
 • korzystania z pomieszczeń bursy, sprzętu i pomocy dydaktycznych;
 • uczestniczenia w życiu bursy poprzez działalność samorządową;
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w bursie;
 • swobodnego i stałego utrzymywania kontaktu ze środowiskiem rodzinnym;
 • przyjmowania w bursie osób odwiedzających, za zgodą i wiedzą wychowawcy, w czasie i miejscu do tego wyznaczonym, zgodnie z zapisem w § 21 Statutu;
 • uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie i w czasie umożliwiającym powrót do bursy do godz. 20.30. W wyjątkowych sytuacjach w innych godzinach na pisemne żądanie rodziców/opiekunów prawnych uzgodnione wychowawcą lub dyrektorem.

2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka:

 • w przypadku, gdy wychowanek uważa że jego prawa zostały naruszone, może on lub jego rodzice/ opiekunowie prawni złożyć pisemne lub ustne zażalenie do dyrektora bursy w terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia;
 • dyrektor w ciągu siedmiu dni od jego złożenia rozpatruje zażalenie. W rozpatrywaniu zażalenia może uczestniczyć wychowawca i przedstawiciel Samorządu Młodzieży;
 • w przypadku zasadności złożonego zażalenia dyrektor bursy wydaje decyzję o podjęciu stosownych działań przywracających możliwość korzystania z określonych uprawnień;
 • w przypadku, gdy naruszenie praw wychowanka spowodowało niekorzystne następstwa dla wychowanka podejmuje czynności likwidujące ich skutki;
 • dyrektor bursy informuje na piśmie wychowanka i jego rodziców/ opiekunów prawnych o efekcie rozpatrzonego zażalenia.

§ 25

1. Wychowanek ma obowiązek:

 • systematycznie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, a po ich zakończeniu bezpośrednio wrócić do Bursy;
 • informować wychowawcę o uzyskanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i o ocenie z zachowania w szkole;
 • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do współmieszkańców, wychowawców i innych pracowników Bursy;
 • dbać o własne zdrowie i higienę oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a także informować wychowawców o zauważonych nieprawidłowościach;
 • zachować czystość, ład i porządek we wszystkich pomieszczeniach Bursy;
 • szanować mienie Bursy, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, ponosi konsekwencje opisane w § 29 Statutu Bursy.
 • ustalić z wychowawcą, a w czasie jego nieobecności z dyrektorem każdy wyjazd do domu lub wyjście poza teren bursy zgodnie z zapisem w §22 Statutu Bursy;
 • dbać o czystość i porządek w swoim pokoju i codziennie do godz.9.00 wysprzątać pokój;
 • przestrzegać ustaleń dyrektora bursy i wychowawców;
 • korzystać z żywienia w stołówce bursy;
 • zachować spokój oraz przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00;
 • przestrzegać postanowień Statutu Bursy;
 • przestrzegać zapisów ,,Regulaminu korzystania z dostępu do Internetu’’.

2. Wychowanka bursy obowiązuje zakaz:

 • palenia tytoniu i e - papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków, dopalaczy lub innych substancji psychotropowych lub bycia pod ich wpływem oraz posiadania tych używek na terenie bursy;
 • przemieszczania sprzętu i mebli w pokojach sypialnych i pomieszczeniach wspólnego użytku;
 • zamykania pokoi na klucz w czasie przebywania w nich mieszkańców;
 • przebywania dziewcząt w pokojach chłopców lub chłopców w pokojach dziewcząt;
 • przechowywania żywności w pokojach;
 • wynoszenia ze stołówki talerzy i sztućców;
 • przechowywania w pokojach rolek, deskorolek i innego sprzętu;
 • pozostawiania samochodu lub motocykla na parkingu bursy;
 • przesyłania i udostępniania poprzez Internet danych naruszających prywatność innych wychowanków, pracowników bursy lub innych osób;
 • rozsyłania ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów oraz treści nielegalnych, niebezpiecznych lub szkodliwych;
 • wykonywania poprzez Internet czynności naruszających prawa autorskie twórców;
 • podejmowania prób naruszenia zabezpieczeń sieci internetowej w bursie;
 • prowadzenia działalności komercyjnej przez Internet na terenie bursy.

3. Wychowanek nie może samodzielnie przebywać poza placówką po godzinie 20.30. Powrót po godz.20.30 może być uwzględniony tylko w przypadku zajęć zorganizowanych przez szkołę i poświadczonych przez wychowawcę klasy, lub jeśli wyjście poza teren placówki odbywa się w obecności rodzica, a w wyjątkowych sytuacjach na pisemne żądanie rodzica/ opiekuna prawnego wraz z oświadczeniem o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka.

4. Uczeń nie może na terenie bursy bez zgody dyrektora lub wychowawcy dokonywać nagrywania obrazu lub dźwięku i fotografowania.

 

ROZDZIAŁ 9

Nagrody i kary

§ 26

1. Wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody za:

 • pracę na rzecz bursy i środowiska (udział w przygotowaniu programów artystycznych, pomoc w organizacji uroczystości, imprez okolicznościowych, imprez sportowych, redagowanie gazetek, uczestniczenie w organizowanych zajęciach, pomoc koleżeńska w nauce i inne, udział w opracowaniu projektów);
 • wzorowe zachowanie (kultura osobista, rzetelność, punktualność);
 • wybitne osiągnięcia (osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych, wykonywanie pracy na rzecz innych w ramach wolontariatu);
 • dzielność i odwagę (przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji oraz wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym).

2. Wychowanek może otrzymać następujące rodzaje wyróżnień i nagród:

 • pochwałę wychowawcy indywidualną, wobec grupy lub wszystkich mieszkańców bursy;
 • pochwałę dyrektora indywidualną, wobec grupy lub wszystkich mieszkańców bursy;
 • pisemną pochwałę skierowaną do szkoły;
 • list gratulacyjny do rodziców;
 • dyplom uznania;
 • nagrodę rzeczową.

3. Dyrektor bursy przyznaje wyróżnienia lub nagrody z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy, Samorządu Młodzieży lub Rady Pedagogicznej.

4. Wręczanie nagród odbywa się podczas uroczystego spotkania w związku z zakończeniem roku szkolnego.

5. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:

 • w przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody, osoba lub organ bursy może złożyć uzasadniony wniosek do dyrektora bursy;
 • wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody dyrektor bursy rozpatruje niezwłocznie  w terminie do trzech dni;
 • dyrektor bursy uwzględnia wniosek i podejmuje kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek, uzasadniając poczynionymi ustaleniami.

§ 27

1. Za nieprzestrzeganie ustaleń Statutu Bursy wychowanek może być ukarany:

 • upomnieniem wychowawcy udzielonym indywidualnie lub wobec grupy;
 • upomnieniem Dyrektora Bursy udzielonym indywidualnie lub wobec innych wychowanków;
 • naganą wychowawcy;
 • naganą Dyrektora Bursy;
 • nieprzyjęciem do Bursy w następnym roku szkolnym;
 • skreśleniem z listy mieszkańców Bursy.

2. Kary stosowane są według ustalonej kolejności. W szczególnie drastycznych przypadkach, kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji, między innymi za :

 • stwarzanie sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu i zdrowiu lub współmieszkańców, wychowawców, pracowników Bursy i innych osób;
 • posiadanie narkotyków, środków odurzających i alkoholu lub przebywania pod ich wpływem na terenie Bursy;
 • dewastację lub zniszczenie wyposażenia Bursy;
 • naruszanie godności i nietykalności osobistej wychowanków, wychowawców, pracowników Bursy i innych osób;
 • kradzież;
 • wejście w konflikt z prawem.

3. W przypadkach określonych w ust.5 decyzją dyrektora bursy wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Rady Młodzieży.

4. O udzielonej karze Dyrektor Bursy powiadamia rodziców wychowanka drogą pisemną.

5. Dyrektor Bursy może poinformować społeczność Bursy o karach zastosowanych wobec wychowanka.

6. Rodzice lub wychowankowie mogą odwoływać się od kar w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o udzielonej karze:

 • do Dyrektora Bursy od kar wymienionych w ust. 4 pkt. 1- 5 niniejszego paragrafu. Osoba, która nałożyła karę może ją utrzymać, obniżyć, zawiesić wykonanie na okres próby lub uchylić;
 • do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie od kary skreślenia z listy mieszkańców bursy za pośrednictwem Dyrektora Bursy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

7. Uczeń skreślony z listy mieszkańców bursy nie ma prawa do ponownego zamieszkania w bursie.

8. Uczeń w stosunku do którego została zastosowana kara nagany nie może pełnić żadnej funkcji w Radzie Młodzieży.