Kryteria rekrutacji do Bursy w roku szkolnym 2018/2019

1. W przypadku kandydata niepełnoletniego:

L.p.

Kryterium

Punktacja

1

Wielodzietność rodziny kandydata

1

2

Niepełnosprawność kandydata

1

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4

Niepełnosprawność obojga rodziców

1

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

6

Samotne wychowywanie kandydata

1

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

8

Kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych

1

9

Szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, turniejów)

1

10

Kandydat rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej

1

11

Kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do bursy

1

12

Osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

1

2. W przypadku kandydata pełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt.,

2) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt.,

3) niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 pkt.,

4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 1 pkt.,

5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata – 1 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

1) dla kryterium określone w pkt 1 -  Oświadczenie rodzica potwierdzające wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci w rodzinie),

2) dla kryteriów określonych w pkt.2, 3, 4  i 5 – kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

3) dla kryterium określone w pkt. 6 - oświadczenie rodzica - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

4) dla kryterium określonym w pkt.7 - kserokopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5) dla kryterium określonym w pkt 8 - zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową,

6) dla kryterium określonego w pkt 9 – kserokopie dyplomów/ zaświadczeń potwierdzających szczególne osiągnięcia kandydata,

7) dla kryterium określonego w pkt 10 – zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły,

8) dla kryterium określonym w pkt.11 - oświadczenie, że rodzeństwo kandydata również stara się o przyjęcie do bursy,

9) dla kryterium określonego w pkt.12 - zaświadczenie wydane przez podmiot , w którym kandydat realizował aktywności społecznej.